LeGift darčekové koše
Všeobecné obchodné podmienky


Predávajúci
Obchodné meno:Dream Solutions s.r.o.
Sídlo:Turnianska 7, 851 07 Bratislava
Webové sídlo:http://www.legift.sk
IČO:47543116
DIČ:2023952447
Bankové spojenie:Tatra Banka
IBAN:SK19 1100 0000 0029 4001 6909
Inkorporácia:zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 94760/B
Telefónne číslo:+421 905 540 673
Emailová adresa:info@legift.sk
(ďalej len „Prevádzkovateľ internetového obchodu“ / „Predávajúci“)

Kupujúci
Je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu Dream Solutons s.r.o.

(ďalej len „Kupujúci“ - )
(ďalej spolu tiež „Zmluvné strany“)

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho http://www.legift.sk. Zaslaním objednávky kupujúci vyjadruje akceptáciu VOP v celom rozsahu.

II. OBJEDNÁVANIE A NÁKUP TOVARU

Tovar je možné objednať prostredníctvom emailu info@legift.sk, ale najmä prostredníctvom internetového obchodu Dream Solutions s.r.o. po vyplnení registračného formulára a odoslaní objednávky, t.j. návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy na každý tovar, pri ktorom je vyznačená možnosť jeho objednania. Prehliadanie internetového obchodu prevádzkovateľa internetového obchodu potenciálnym kupujúcim, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy (objednávky tovaru), je bezodplatné.

Nákup prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať všetky subjekty bez obmedzenia v súlade s VOP. Pri nákupe tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak je pri fyzických osobách určený minimálny vek fyzickej osoby na základe zákona č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov podľa §6 odsek (2) a (3). Taktiež pri nákupe akýchkoľvek alkoholických nápojov je pri fyzických osobách určený minimálny vek fyzickej osoby, a to 18 rokov. V prípade pochybností o veku kupujúceho, je kupujúci alkoholického nápoja povinný preukázať predávajúcemu alebo kuriérovi (doručovateľovi tovaru), že dosiahol vek 18 rokov, inak je predávajúci alebo kuriér (doručovateľ tovaru) povinný odoprieť dodanie tovaru.

Kupujúci, ktorý použije alkoholické nápoje zakúpené prostredníctvom predávajúceho na podnikateľskú činnosť, súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzuje, že je riadne registrovaný na colnom úrade a na vyžiadanie poskytne predávajúcemu kópiu povolenia s registračným číslom. Kupujúci zároveň preberá plnú zodpovednosť za dôsledky spojené s predajom alkoholických nápojov bez riadnej registrácie na colnom úrade.

Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (predmetom návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v predmetnej objednávke) – objednávky kupujúceho predávajúcim. Predávajúci potvrdí kupujúcemu doručenie objednávky elektronickou formou na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom berie na vedomie a potvrdzuje, že všetky predzmluvné informácie týkajúce sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok mu boli sprístupnené prostredníctvom VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, a boli mu pred uzavretím kúpnej zmluvy sprístupnené prostredníctvom internetového obchodu Dream Solutions s.r.o.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak by nemal k dispozícii tovar požadovaný kupujúcim. Kupujúci bude o takomto stave informovaný elektronicky alebo telefonicky.

Všetky ceny v rámci internetového obchodu sú uvedené vrátane DPH v súlade s legislatívou. Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou fakturovanou cenou s daňou je spôsobený zaokrúhlením.

V prípade, ak kupujúci objednáva viac kusov tovaru ako má predávajúci reálne k dispozícii na sklade, systém umožní vytvoriť objednávku, avšak predávajúci bude kupujúceho následne e-mailom alebo telefonicky informovať o dostupnosti a aktuálnej cene žiadaného tovaru. Kupujúcemu je poskytnutá zo strany predávajúceho možnosť okamžitého doručenia tovaru, ktorým predávajúci reálne disponuje, alebo možnosť čakať na kompletizáciu množstva požadovaného tovaru.
1. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO VOČI KUPUJÚCEMU
Kupujúci berie na vedomie, že ho predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienkach na príslušných sekciách internetového obchodu predávajúceho a týchto VOP nasledovne:

a)hlavné vlastnosti tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,
b)obchodné meno a sídlo predávajúceho,
c)telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty,
d)adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, 
e)celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny budú zarátané takéto náklady alebo poplatky,
f)platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúcich
g)informáciu o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; Predávajúci zároveň poskytne kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy podľa PRÍLOHY č. I v spojitosti s PRÍLOHOU č. II – poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy
h)informáciu o tom, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu – pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, 
i)informáciu o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie – ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas, je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy,
j)informáciu o tom, že kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
k)poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu - § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
l)informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa ustanovení všeobecného predpisu - § 620 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
m)informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,
n)zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, zaniká splnením záväzku medzi predávajúcim a kupujúcim,
o)informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy, 
p)informáciu o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, 
r)informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné.
2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci týmto kupujúcemu v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) oznamuje, že informácie poskytnuté kupujúcim s ohľadom na § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov prostredníctvom registračného a objednávkového formulára v rozsahu meno, priezvisko, adresa, fakturačná adresa, telefonický kontakt a emailová adresa (ďalej len ako „osobné údaje“) slúžia predávajúcemu výlučne na účely dodania požadovaného tovaru a na jeho fakturáciu. (prevádzkovateľ (predávajúci) spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (kupujúceho) aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba (kupujúci) ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou (kupujúcim) alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (kupujúceho).)

Kupujúci týmto berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. Predávajúci týmto kupujúceho zároveň informuje, že osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne predávajúcim, sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci: Direct Parcel Distribution SK s.r.o..

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov kupujúci udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla predávajúceho.

Kupujúci týmto zároveň berie na vedomie, že bol predávajúcim poučený o nasledovných právach, ktoré kupujúcemu vyplývajú najmä z § 28 Zákona o ochrane osobných údajov:

1)Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenia a informácie týkajúce sa spracúvania jeho osobných údajoch ako aj právo vyžadovať opravu, likvidáciu a blokovanie jeho osobných údajov, a to spôsobmi, ktoré mu vyplývajú z § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
2)Právo kupujúceho podľa odseku 1 písm. e) a f) Zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
3)Kupujúci má na základe písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu jeho osobných údajov za podmienok upravených v § 28 ods. 3 až 5 Zákona o ochrane osobných údajov.
4)Spôsoby uplatnenia práva kupujúceho sú upravené v § 28 ods. 6 Zákona o ochrane osobných údajov.
5)Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
6)Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
7)Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.
Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracúva v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

3. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY:
Kupujúci na základe vyplnenia a odoslania tohto registračného formulára a v súlade s ustanovením § 11 Zákona o ochrane osobných údajov udeľuje predávajúcemu oprávnenie spracúvať osobné údaje počas celej doby trvania registrácie za účelom zberu osobných údajov poskytovateľa služby pre poskytovanie informácií o akcii (marketingové aktivity) v rozsahu – meno, priezvisko, firma, poštová adresa, telefónne číslo a emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“).

Predávajúci týmto kupujúceho zároveň informuje, že osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne predávajúcim, Sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci: Direct Parcel Distribution SK s.r.o..

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov kupujúci udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla predávajúceho.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že bol poučený o právach, ktoré kupujúcemu vyplývajú z § 28 Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle vyššie uvedenom.

4. SPÔSOB DODANIA TOVARU A DODACIE LEHOTY (DODACIE PODMIENKY):
Kupujúci na základe vyplnenia a odoslania tohto registračného formulára a v súlade s ustanovením § 11 Zákona o ochrane osobných údajov udeľuje predávajúcemu oprávnenie spracúvať osobné údaje počas celej doby trvania registrácie za účelom zberu osobných údajov poskytovateľa služby pre poskytovanie informácií o akcii (marketingové aktivity) v rozsahu – meno, priezvisko, firma, poštová adresa, telefónne číslo a emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“).

Tovar je kupujúcemu doručený podľa jeho voľby jedným z nasledujúcich spôsobov:

1)Doručenie tovaru vrámci celej Slovenskej republiky je spoplatnené následovne: pri objednávkach do 69.90 € je poštovné 3.90 € vrámci celej SR, nad 70 € je doprava zdarma.
2)Tovar vrámci celej Slovenskej republiky, ktorý je v súlade s objednávkou kupujúceho je zväčša vybavený a odovzdaný kuriérskej službe v priebehu 48 hodín, ak bol tovar objednaný do 10:00 hodiny.
Ak objednaný tovar nie je k dispozícii skladom, oznámi predávajúci kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky termín dodania a spôsob doručenia.

Tovar je v zmysle objednávky kupujúceho pri preprave bezpečne zabalený a prelepený páskou s logom predávajúceho. Pri preberaní tovaru predávajúci odporúča skontrolovať nepoškodenosť obalu a samotného tovaru. V prípade akéhokoľvek poškodenia má kupujúci na odporúčanie predávajúceho spísať s pracovníkom kuriérskej služby Protokol o škode, a ak to kupujúci uzná za vhodné, predávajúci mu odporúča tovar nepreberať.

Ak kupujúci neprevezme tovar, ktorý mu predávajúci riadne doručuje prostredníctvom kuriéra, tovar bude ponechaný u predávajúceho a kupujúci ho bude môcť osobne prevziať. Ak však kupujúci neprevezme tovar ani do 7 pracovných dní po dni, kedy kupujúci neprevzal tovar doručovaný prostredníctvom kuriéra, uzavretá kúpna zmluva automaticky zanikne a predávajúci nie je ďalej povinný vybavovať objednávku kupujúceho.

5. PLATBA ZA TOVAR (PLATOBNÉ PODMIENKY)
Platbu je možné zrealizovať:

1)v prípade osobného odberu je možná platba v hotovosti
2)bankovým prevodom
3)platba kartou cez web rozhranie - bezpečné platby cez internet
4)PayPal
Kúpna cena je splatná najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu, pričom jej úplne zaplatenie je podmienkou pre vydanie tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci kúpnu cenu nezaplatí, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Kúpna cena je platná v momente realizácie objednávky a je nemenná. V prípade následnej zmeny ceny v internetovom obchode sa nová cena na už uskutočnené objednávky nevzťahuje.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Cena tovaru uvedená pri konkrétnom produkte je konečná, vrátane daní a poplatkov okrem nákladov na prepravu pri doručení tovaru kupujúcemu.

Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

6. PREDÁVAJÚCI SA ZAVÄZUJE
Dodať v dohodnutej lehote a cene správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho s adekvátnym zabalením tovaru. K tovaru je automaticky priložený daňový doklad (faktúra), ak si kupujúci neprial inak.

7. KUPUJÚCI SA ZAVÄZUJE
Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar s povinnosťou zaplatiť cenu tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie kupujúci na vedomie, že si predávajúci môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou.

8. PREDÁVAJÚCI NENESIE ZODPOVEDNOSŤ
Predávajúci nenesie zodpovednosť za prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci, alebo spôsobené kuriérskou službou.

9. PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE A POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, PODANIE SŤAŽNOSTÍ A INÝCH PODNETOV (INFORMÁCIE O POSTUPOCH UPLATŇOVANIA A VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ, SŤAŽNOSTÍ A INÝCH PODNETOV)
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov, prechádza na kupujúceho v čase keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci zodpovedá za vady v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Predávajúci môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u kupujúceho.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: info@legift.sk

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Kupujúci má právo podať sťažnosť alebo iný podnet na adresu predávajúceho. Sťažnosť alebo iný podnet je možné uplatňovať písomnou formou na adrese sídla predávajúceho alebo e-mailom na adrese: info@legift.sk.

III. STORNO OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Storno objednávky
Stornovať objednávku má kupujúci právo bez poplatku, a to iba v deň uskutočnenia objednávky. Objednávku je možné strornovať výlučne písomnou formnou (e-mailcom info@legift.sk). Potvrdenie stornovania oznámi predávajuci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou.

V prípade, že zákazník uhradil objednávku platbou vopred predávajuci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 pracovných dní spôsobom, akým vopred zaplatenú úhradu prijal od zákazníka.

Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak včas a riadne splnil informačné povinnosti v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci, ktorý je spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a)tovary objednané kupujúcim, v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b)dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c)na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Právo kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ na odstúpenie od zmluvy je možné realizovať v písomnej forme zaslanej na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom na adresu: info@legift.sk. Predávajúci zároveň poskytuje kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa PRÍLOHY č. I, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou VOP, v spojitosti s PRÍLOHOU č. II – Poučenie o uplatnení práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy berie kupujúci, ktorý je spotrebiteľom na vedomie, že znáša náklady na vrátenie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom odstúpi od kúpnej zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb nasledovne:
1)Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
2)Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na vlastné náklady. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci má právo dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, pričom kupujúcemu nebudú účtované ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Kupujúci zodpovedá za zníženie kvality hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebné na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
1)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
2)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
2)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
2)predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
2)predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
Ustanovenia o Odstúpení od zmluvy týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

IV. VRÁTENIE TOVARU

Tovar je možné vrátiť v prípade ak bol dodaný iný druh tovaru a alebo v inom množstve ako si kupujúci objednal. Vo vyššie uvedenom prípade predávajúci dodá kupujúcemu chýbajúci tovar v príslušnom množstve alebo zamení chybne dodaný tovar v náhradnom termíne, prípadne môže kupujúci na základe dohody požadovať od predávajúceho vrátenie uhradenej ceny za nedodaný tovar v príslušnej kvalite a kvantite.

Tovar sa vracia nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru na adresu Turnianska 7, 851 07 Bratislava. Kupujúci vracia tovar predávajúcemu na vlastné náklady. Výnimku tvoria potravinárske výrobky v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 k zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ktoré nie je možné po zakúpení vrátiť, nakoľko sa jedná o predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, keďže jeho ochranný obal bol po dodaní porušený. Tovar sa odporúča poistiť. Kupujúci týmto berie na vedomie, že Pp redávajúci nepreberá zásielky na dobierku.

V. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PODĽA ZÁKONA č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Nakupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: info@legift.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,00 EUR s DPH.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor.

VOP a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky Prevádzkovateľa internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP.

Kupujúci zaškrtnutím políčka ,,Všeobecné obchodné podmienky,,pred odoslaním objednávky alebo oznámením objednávky na e-mailovu adresu info@legift.sk deklaruje oboznámenie sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a súhlasí s ich obsahom.

Povinnosť písomného oznámenia zmien VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke prevádzkovateľa internetového obchodu a ich zverejnením sa stávajú platné a účinné.

Prednosť pred VOP majú zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou zmluvných strán a dojednania uvedené v prípadnej písomnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim (ak je takáto zmluva uzavretá). V prípade rozporu medzi VOP a zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou zmluvných strán, majú prednosť VOP.

Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY:

Kupujúci len v prípade vyplnenia a odoslania registračného formulára v súlade s ustanovením § 11 Zákona o ochrane osobných údajov udeľuje Predávajúcemu oprávnenie spracúvať osobné údaje počas celej doby trvania registrácie za účelom zberu osobných údajov poskytovateľa služby pre poskytovanie informácií o akcii (marketingové aktivity) v rozsahu – meno, priezvisko, firma, poštová adresa, telefónne číslo a emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“). Kupujúci registráciou na internetovom obchode www.legift.sk udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu určitú a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho, t.j. počas celej doby registrácie na internetovom obchode www.legift.sk. Kupujúci dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), aby Predávajúci vo svojich informačných systémoch spracúval a uschovával jeho osobné údaje na účely uvedené v tomto bode obchodných podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 Zákon o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci týmto Kupujúceho zároveň informuje, že osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne Predávajúcim, Sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci: CITY COURIER SLOVAKIA, s.r.o., Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že bol poučený o právach, ktoré Kupujúcemu vyplývajú z § 28 Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle vyššie uvedenom bode 2. obchodných podmienok. Žiadosť Kupujúceho podľa tohto bodu obchodných podmienok Predávajúci vybaví bezplatne, ak zákon neustanovuje inak. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť Kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením:
6 ods. 2 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto bode týchto obchodných podmienok,
6 ods. 2 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené,
6 ods. 2 písm. i) Zákona o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Podporujeme platbu kartou.
LeGift podporuje platbu platobnou kartou


Všetky práva vyhradené © 2016
< Powered by Total.js framework />